Bryoerythrophyllum ferruginascens

Bryoerythrophyllum ferruginascens (Stirt.) Giacom .

(syn. Barbula ferruginascens Stirt.)

Locally Scarce VC2